FENSTAD/NES: Utviklingsområde på ca. 120 000 kvm regulert til div. typer bolig og tjenesteyting – detaljregulering foreligger

Les mer om eiendommen

Inneholder

Eiendommen/tomten er beliggende i veletablert boligområde på Kampå i Fenstad. I nærheten til tomteområdet finner man et bredt utvalg av servicefunksjoner som barnehage, dagligvare, post i butikk og annet næringsliv. Det er kort vei til skole, idrettsplass, bensinstasjon og bussholdeplasser med gode forbindelser til Eidsvoll, Årnes, Jessheim, Kløfta, Oslo og Oslo Lufthavn. Mange av de som har etablert seg her pendler til Oslo eller andre nærliggende kommuner.

Selger kjøpte tomteområdet Grindermåsan i 2013, og har lagt ned betydelige ressurser for å få gjennomført detaljregulering på eiendommen.

Salg av eiendommen skjer gjennom salg av samtlige aksjer i Tenold Boligutvikling AS (Selskapet). Selskapet er hjemmelshaver til gnr. 14, bnr. 7 i Nes kommune.

TOMTEN
Tomten er vurdert å kunne utbygges med ca. 20 730 kvm BRA hvor minimum 21 stk. boenheter skal tilrettelegges for livsløpsstandard. Det er lagt opp til en blanding av rekkehusleiligheter over 2 etasjer, eneboliger samt leilighetsbygg over 3 etasjer med leiligheter i varierende størrelser.

Området skal bygges ut etappevis med tilhørende infrastruktur. Kommunalt vann-, avløp og overvannsnett ligger ved tomtegrense i syd.

Høyspentledninger går i trasè over tomten, og skal legges i bakken ifm. utbygging.

Det er foretatt flere grunnundersøkelser av tomteområdet. Geolog anbefaler maksimal belastning med 80 kN/kvm ifbm. utbygging. Planlagt utbygging er forenelig med dette.

Adkomst til eiendommen via FV 177 (Eidsvollvegen), FV 179 (Svanfossvegen) og Myrstubben. Nærliggende bebyggelse består i hovedsak av småhusbebyggelse samt LNFR-områder.

PLANSTATUS
Tomten er regulert til div. typer boliger og tjenesteyting. Området skal bygges ut etappevis med tilhørende infrastruktur. Et byggetrinn kan ikke overstige 1/3 av boligarealet.

Tomten er avsatt i kommuneplan til boligbebyggelse.

PRISANTYDNING
Kr 39 500 000,- (som grunnlag eiendomsverdi).

BUDFRIST
Salget legges ut med en budfrist på tirsdag 01.11.2022 kl. 12.00. Bud med kortere frist vil bli avslått av selger.


KORT OPPSUMMERT
Tomteområde på ca. 120 124 kvm.
Beliggende i område med etablert boligbebyggelse.
Nærhet til Gardermoen og Oslo.
Detaljregulering foreligger - BYA = 15%.
Grunnundersøkelser er foretatt.
Tomten er vurdert og kunne utbygges med ca. 20.730 kvm BRA.
Minimum 21 boenheter skal tilrettelegges for livsløpsstandard.
Området skal bygges ut etappevis med tilhørende infrastruktur.
Salg av Tenold Boligutvikling AS.

Tomt kvadratmeter

120 124

Adresse:

Grindermåsan. 2170 Fenstad

Type lokale

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kontakt megler om denne eiendommen

Morten Kim Pedersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: morten@real.no

Telefon: (+47) 92872303